lighthouse-890645

Kreativitet och utveckling - Affärsmässighet

Viktiga ingredienser i företagets verksamhet är att vara nyskapande, flexibla och att ständigt förbättra oss. Vårt önskemål är att alla medarbetare känner ansvar, är engagerade och delaktiga i verksamheten och i kundkontakter samt medverkar till företagets positiva utveckling.

Vi har fokus på att agera affärsmässigt för våra kunder och oss själv.

Kompetens

Rätt kompetens är en av företagets viktigaste tillgångar. Alla medarbetare inom företaget ska ha en personlig kompetensutvecklingsplan med kompetensutvecklingsmål på kort och lång sikt. Planen skall utgå från företagets kompetensbehov. Alla resurser i kritiska roller skall kvalificeras beroende av kompetensprofil och -krav.

Kvalitet

Företagets kvalitetsarbete skall leda till nöjda kunder och förbättringar av verksamhetens processer.

En förutsättning för att kvalitetsarbetet ska fungera i praktiken är att det ingår som naturliga delar i vår verksamhet. Därför integrerar vi kvalitetsfrågorna i våra processer och arbetssätt för att fokusera på ständiga förbättringar.

Informationssäkerhet

All information som kommuniceras med externa parter innehåller höga krav på riktighet. Känslig information såsom interna metoder och processer skall skyddas från obehöriga. Hanteringen av kunders information ställer höga krav på sekretess. Våra interna system skall ha god tillgänglighet, rätta behörighetsnivåer och nödvändig backup för att säkra kontinuitet.

Oberoende och opartiskhet

Cert2You säkerställer oberoende och opartiskhet i sina certifieringsuppdrag. Detta skall beaktas kontinuerligt och särskilt när en ny affärsrelation inleds.