lighthouse-890645

Vad är en kontrollenhet?

En kontrollenhet är avsedd att kopplas till ett kassaregister och båda skall uppfylla kraven i Skatteverkets föreskrifter för certifierade kassaregister.

Kassaregistret skickar information om alla transaktioner till kontrollenhet, som tar hand om och lagrar informationen som kontrollinformation tillsammans med en kontrollkod som garanterar att informationen hanterats och dets äkthet.

Lagen (2007:592) om kassaregister mm (även känd som kassalagen eller kassaregisterlagen) anger att alla näringsidkare som säljer varor och tjänster mot kontant betalning måste från den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister.

Alla kontrollenheter måste vara certifierade av ett certifieringsorgan som skall vara ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll), sewww.swedac.se.

Utvärderingen och certifieringen utförs enligt Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2016:1.

Cert2You är ackrediterat av SWEDAC som certifieringsorgan för kontrollenheter till kassaregister.

Hur certifieras en kontrollenhet?

Certifiering av kontrollenheter består av två processer initial certifiering och Förvaltning av certifikat.

Här kan du läsa om vår certifieringsprocess, villkor, ansökan etc.

Certifieringsprocess

Certifieringsprocess består av två faser: Initial certifiering och förvaltning av certifikat.

Initial certifiering: pågår i projektform med en utsedd projektledare.

Certifieringsansvarig ansvarar för att utse en projektledare.

Projektledaren ansvarar för genomförande av certifieringsuppdrag.

Initial certifiering av produkt startar med en ansökan från kund och fortgår till beslut om certifikat.

Den initiala certifieringsprocessen består av följande delprocesser:

Del 1 - Från ansökan till avtal
Del 2 - Från avtal till klar med utvärderingsrapport till kund
Del 3 - Granskning och beslut om certifikat
Del 4 - Beslut utfärdande av certifikat

Förvaltning av certifikat: Processen startar när certifieringsorganet har tagit beslut om utfärdande av ett certifikat.

Ett avtal om förvaltning av certifikat med kunden måste föreligga.

Processen avslutar vid upphörande av avtal om övervakning av certifikat.

Följande delprocesser finns inom förvaltning av certifikat:

Övervakning av certifikat
Periodisk utvärdering
Ändringshantering certifikat
Förnyelse av certifikat
Utökning av certifikat
Tillfällig indragning av användning av certifikat
Återkallelse av certifikat
Ansökan om certifiering

Ta kontakt för att få en ansökningsblankett för certifiering.